Skapande skola

Sedan 2008 införde regeringen en satsning på kultur i skolan. Skapande skola är en särskild bidragsform som är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Så fungerar bidraget

Bidraget delas ut av Kulturrådet och är avsett för grundskolans årskurser F–9. Bidrag kan sökas för:

  • inköp av kulturverksamhet, till exempel inköp av föreställning
  • insatser som främjar eget skapande som en del av lärandet, under ledning av en kulturpedagog eller annan professionell kulturaktör
  • insatser som främjar en långsiktig samverkan mellan grundskolan och kulturlivets parter, till exempel gemensamma seminarier eller konferenser som syftar till stärkt samarbete mellan skola och kulturliv (dock inte kompetensutveckling/studiedagar för skolans personal).

Det är skolans huvudman som söker bidraget i början av varje kalenderår, för aktiviteter som planeras till påföljande hösttermin och vårtermin.

Läs mer och ansök på på Kulturrådets hemsida